Schedule

 
Preliminary Round
15 Nov 2003

Round 1
28-30 Nov 2003

Round 2
13-14 Dec 2003

Round 3
6-8 Feb 2004

Round 4
28-29 Feb 2004

Bradford v St Helens
Bradford Dudley Hill v Batley
Castleford v UTC
Chorley v Wakefield
East Hull v Whitehaven
Huddersfield v Pia
Hunslet v Doncaster
Leigh v Hull
Limoux v Halifax
London v Salford
London Skolars v Featherstone
Oldham v Sharlston
Rochdale v Warrington
Sheffield v York
Wigan v Widnes
Workington v Leeds

Round 5
13-14 Mar 2004

Batley v Whitehaven
Featherstone v York
Huddersfield v Doncaster
Hull v Castleford
Limoux v Wigan
London v Wakefield
Oldham v Warrington
St Helens v Leeds

Round 6
26-28 Mar 2004

Huddersfield v York
St Helens v Hull
Wigan v Wakefield
Whitehaven v Warrington

Semi Finals
18 & 25 Apr 2004

Wigan v Warrington
St Helens v Huddersfield

Final
15 May 2004

Wigan v St Helens


Back to front page